Czech point

Co je to Czech POINT ?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:
1. Výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
• Obchodní rejstřík – IČ subjektu
• Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele, fyzické osoby
• Katastr nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

2. Výpisy z neveřejných evidencí:
• Rejstříku trestů – vydává se na základě žádosti a platného dokladu totožnosti, u občanů ČR se jedná o občanský průkaz, popř. cestovní pas. O výpis může žádat i cizinec s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR, kterému bylo přiděleno rodné číslo. Žádost obdrží klient předtištěnou pouze k podpisu. Výpis z evidence rejstříku trestů je možné vydat i zplnomocněným zástupcům na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a po prokázání totožnosti zmocněnce.

• Bodový systém řidičů

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč
Bodové hodnocení osoby 100,- Kč 50,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Registr účastníků provozu MA ISOH 100,- Kč 50,- Kč
Podání ohlášení živnosti 50,- Kč 0,- Kč
Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Pracoviště Czech POINT :

  • Obecní úřad Drnovice, Drnovice 113 , 763 25 Újezd

Více informací naleznete na www.czechpoint.cz